സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.എൽ.പി.എസ് തരിശ്/കുട്ടികളുടെ വർധനവ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വർഷം ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ ആകെ
2017-18 കളത്തിലെ എഴുത്ത് കളത്തിലെ എഴുത്ത് കളത്തിലെ എഴുത്ത്
2018-19 കളത്തിലെ എഴുത്ത് കളത്തിലെ എഴുത്ത് കളത്തിലെ എഴുത്ത്
2019-20 കളത്തിലെ എഴുത്ത് കളത്തിലെ എഴുത്ത് കളത്തിലെ എഴുത്ത്