സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.എം.യു.പി.സ്കൂൾ കൊടിഞ്ഞി/അക്ഷരവൃക്ഷം/മഹാമാരി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
മഹാമാരി      കൊറോണയെന്ന മഹാമാരി,
                              വൻമാരി......
ലോകം കാർന്ന് തിന്ന‍ും മഹാമാരി,
                                       വൻമാരി.......
പൊര‍ുതീടാം....... ത‍ുരത്തീടാം.......
പ്രതിരോധിക്കാം..........നമ‍ുക്കൊന്നായ്....
ഭയത്തെ നമുക്ക് പിന്തള്ളി
ജാഗ്രതയോടെ നമ‍ുക്ക് മ‍ുന്നേറാം......
വ്യക്തി പരിസര ശുചിത്വത്താൽ
കൊറോണക്കെതിരെ പോരാടാം.......

നഫീസ ലയാൽ എം കെ
3 B ജി.എം.യ‍ു.പി.സ്‍ക‍ൂൾ കൊടിഞ്ഞി
താനൂർ ഉപജില്ല
മലപ്പുറം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Subhashthrissur തീയ്യതി: 05/ 05/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - ലേഖനം