സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.എം.യു.പി.സ്കൂൾ കൊടിഞ്ഞി/അക്ഷരവൃക്ഷം/മഴ വന്ന‍ു

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
മഴ വന്ന‍ു      

മഴ മഴ മഴ വന്ന‍ു
ഒര‍ു മഴ നല്ല മഴ
പ‍ുത്തൻക‍ുടയ‍ും ച‍ൂടി ഞാൻ
മഴയത്ത‍ൂടെ നടന്ന‍ൂ ഞാൻ
പോക്രോം പോക്രോം തവളകൾ പാടി
ഹയ്യട ഹയ്യട ഞാന‍ും ക‍ൂടെപ്പാടി


ഫാത്തിമ ഹന വി വി
3 B ജി.എം.യ‍ു.പി.സ്‍ക‍ൂൾ കൊടിഞ്ഞി
താനൂർ ഉപജില്ല
മലപ്പുറം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sachingnair തീയ്യതി: 04/ 05/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത