ജിഎഫ്എൽപിഎസ് ഹോസ്ദുർഗ്ഗ് കടപ്പുറം/സൗകര്യങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
  • ഓഫീസ് റൂം
    അസ്സെംബ്ലി ഹാൾ
    ലൈബ്രറി
  • സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്സ്‌റൂം
  • ഓഫീസ് റൂം
  • ക്ലാസ്സ്‌റൂം