ചെറുപുഷ്പം യു പി സ്കൂൾ ചെമ്പന്തൊട്ടി/അക്ഷരവൃക്ഷം/പരിസ്ഥിതി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
പരിസ്ഥിതി

കാണുക നിങ്ങളിന്നീ ഭൂതലത്തേ
കാണുക നിങ്ങളിന്നീ കേരളത്തേ
മാലിന്യമേകിയിന്നീ ചുറ്റുപാടും
ദുർഗ്ഗന്ധമേകിയിന്നീ പുഴയും
പുകയാൽ മലിനമായി ഇന്നൊരു വായുവും
നമ്മൾക്കേകുന്നു രോഗമതേ
ഇന്നു നാം കാണുന്ന ലോകമെല്ലാം നമ്മൾ തൻ
സൃഷ്ടിയാണെന്ന് ഓർക്കുക
ഭീതിയിലൊന്നായി ചൊല്ലുന്നൊരീ മണ്ണും
കാണുവിൻ നിങ്ങളൊന്നെൻ ഹൃത്തിനെ
ആരുമേ കാണാതെ ആരുമേ കേൾക്കാതെ
പോകുന്നിതെൻ ജൻമ ദുഃഖമെല്ലാം
അർഹതയില്ല നമുക്കു ചലിക്കാൻ
അർഹതയില്ല നമുക്കു വസിക്കാൻ
ഇന്നു ദൈവം തന്ന സമ്മാനം ഒക്കെ നാം
നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവം സാക്ഷി

മെർലിൻ ജോസ്
6 ബി ചെറുപുഷ്പം യു പി സ്കൂൾ ചെമ്പന്തൊട്ടി
ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ല
കണ്ണൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Mtdinesan തീയ്യതി: 18/ 01/ 2022 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത