സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. യു പി എസ് ചാല/അക്ഷരവൃക്ഷം/Save The Earth

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Save The Earth


The earth is my home
I promise to keep it healthy and beautifully
I will love the land

The air, land, water and all living creatures
I will be a defender of plant united with friends
I will save the earth

 


ശക്തി ബി. എസ്
3 A ഗവ. യു പി എസ് ചാല, തിരുവനന്തപുരം, തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത്
തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത