ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പാനായികുളം/എന്റെ ഗ്രാമം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

എൻ്റെ ഗ്രാമം പദ്ധതിയിൽ സ്കൂൾ പരിധിയിലുള്ള പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തെ കണ്ടെത്തി സഹായം നൽകി വരുന്നു.