ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പാനായികുളം/അക്ഷരവൃക്ഷം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി നിലവിൽ ഈ സ്കൂളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്