സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് മീനങ്ങാടി/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊറോണ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കൊറോണ

സഞ്ചാര മില്ലിനി ഓട്ടങ്ങളില്ലിനി
പായല‍ുമില്ലിനീ ലോകത്ത്
മന‍ുഷ്യനി മാംസം കഴിക്കുവാൻ വന്നതോ
മനുഷ്യനി രക്തം ക‍ുടിക്ക‍ുവാൻ വന്നതോ
മന‍ുഷ്യനി ലോകത്തെ നശിപ്പിക്ക‍ുവാനാണോ
ജന്മം പ‍ുലർന്ന കൊറോണെ
നീ തന്നെ വളർന്നതോ ഞങ്ങൾ വളർത്തിയതോ
ഒന്ന‍ു ചൊല്ല‍ുമീ കൊറോണെ
ആള‍ുകൾ തിങ്ങിയ നഗരങ്ങളില്ല
‍ഞങ്ങൾ മനുഷ്യർ മ‍ൂക്കിലോ വായിലോ
ചെവിയിലോ ഒന്ന‍ു തൊട്ടാ‍ൽ
ഉടനെ വര‍ുമല്ലോ പകർച്ചയായി
വീടിന് പ‍ുറത്തൊന്നിറങ്ങ‍ുവാനോ
കടയിലേക്കൊന്ന‍ു പോക‍ുവാനോ
നിന്നെ ഭയന്ന‍ു വിട്ടിന‍ുള്ളിൽ
മന‍ുഷ്യനെ കൊന്നിട്ട് നിൻ ആരോഗ്യം കിട്ട‍ുമെന്ന്
നിന്നോട് ചൊല്ലിയതാര്
ചൊമയൊന്ന് വന്നാലോ ത‍ുമ്മലൊന്ന് വന്നാലോ
ഉടനെ പറയ‍ുമല്ലോ നിന്റെ പേര്
മന‍ുഷ്യനിരോഗത്തിനടിമയായി
എന്തിന‍ുവന്ന‍ു നീ എന്തിന‍ുവന്ന‍ു നീ
ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരെ കൊന്നിട്ട് നിനക്കെന്ത‍ുകിട്ടി
എന്തിന‍ുവന്ന‍ു നീ എന്തിന‍ുവന്ന‍ു നീ
രോഗം പരത്ത‍ും കൊറോണെ

റമീഷ ഫാത്തിമ
5 ബി ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് മീനങ്ങാടി
സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഉപജില്ല
വയനാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - shajumachil തീയ്യതി: 03/ 05/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത