സഹായം Reading Problems? Click here

ഗവ.യുപീ സ്കൂൾ കാളികാവ് ബസാർ/അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
അധ്യാപകർ തസ്തിക
എൻ.ബി.സുരേഷ് കുമാർ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ
റസിയ.സി.എച്ച് പി.ഡി.ടീച്ചർ
ബാബു ഫ്രാൻസിസ്.കെ പി.ഡി.ടീച്ചർ
അജി തോമസ് പി.ഡി.ടീച്ചർ
ഷീബ.എൻ പി.ഡി.ടീച്ചർ
സജിത.സി.എസ് പി.ഡി.ടീച്ചർ
രജീഷ്.കെ പി.ഡി.ടീച്ചർ
ശരവണൻ.സി പി.ഡി.ടീച്ചർ
അബ്ദുൾ സലാം.എം അറബിക്
അബുബക്കർ.പി അറബിക്
രാമക് ഷ്ണൻ.എം ഹിന്ദി
ജസീന്ത ജോസ് ദാസ് ഉർദു
സജിതമോൾ സ്.എസ് പി.ഡി.ടീച്ചർ
സജീന.പി പി.ഡി.ടീച്ചർ
അനു.വി പി.ഡി.ടീച്ചർ
മുരലി പി.ഡി.ടീച്ചർ
സിന്ധു.പി.കെ പി.ഡി.ടീച്ചർ
തേജസ് രവി പി.ഡി.ടീച്ചർ
റംലത്ത്.എം കംമ്പ്യുട്ടർടീച്ചർ
സൗമ്യ. പ്രീപ്രൈമറിടീച്ചർ
ദിക്റ സുൽഫിയ പ്രീപ്രൈമറിടീച്ചർ
അനുഷ പ്രീപ്രൈമറിടീച്ചർ
ജാനകി.ടി

എൽ.ജി.എസ്
ജാനകി.സി പി.ടി.സി.എം
ജുമൈല.സി ആയ
സാഹിർ സ്കൂൾ ഡ്രൈവർ