ഗവ.എച്ച്എസ്എസ് കാക്കവയൽ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ CORONA

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
CORONA

Our world is completely covered by the greatest pandemic disease called ‘corona viral disease 2019’(covid-19)who came as a guest to our world from the corona family. The first covid case was reported from Wuhan in China. Hearing this shocking news every country started taking their own preventive methods. But even then it severely affected USA, ITALY, SPAIN etc. Lakhs of people died due to this spreading disease. In our district wayanad only 3 were reported positive now safe testing their results negative. It is all because of our preventive measures like locking themselves down in their houses, covering their face with mask, use of hand wash and sanitizers etc. Our govt, police, fire force, and above all our health department are working whole heartedly for us. So we should not give up to corona. Fight and we will be winners. Stay home, Stay safe.

ഹെബി മെഹജെബിൻ
9എ ജി എച്ച് എസ് എസ് കാക്കവായാൽ
സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഉപജില്ല
വയനാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
ലേഖനം


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - pcsupriya തീയ്യതി: 05/ 05/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - ലേഖനം