സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെന്റ് വി.&എച്ച്.എസ്.എസ്. പിരപ്പൻകോട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/Mother Earth

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Mother Earth

We are the people in the Earth
We are the defender of our earth
We can save our nature
And make a good tomorrow
Listen to the plenty river
Listen to the music of trees
And listen to the birds
But not become a greedy one
Don't destroy our nature
Nature is the God's gift
When we destroy it
Where will we go
So protect our nature even till our last breath.

Anagha R V
8 ഗവൺമെന്റ് വി.&എച്ച്.എസ്.എസ്. പിരപ്പൻകോട്
കണിയാപുരം ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത