സഹായം Reading Problems? Click here


കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാകും ഈ സർക്കാർ സ്‌കൂളുകൾ

മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാകും ഈ സർക്കാർ സ്‌കൂളുകൾ

കൊല്ലം: സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള യജ്ഞത്തിനുള്ള പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്‌കൂളുകൾ

ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള രണ്ടാമത്തെ പൊതുവിഭ്യാഭ്യാസ സ്‌കീമിലെ ആദ്യഘട്ടപദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന സ്‌കൂളുകളുടെയും പട്ടിക