സഹായം Reading Problems? Click here


എ. എം .എം. ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ഇടയാറന്മുള/ശാസ്ത്രമേള

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ശാസ്ത്രമേളയോടെ അനുബന്ധിച്ച് തുടർച്ചയായി ഒൻപതാം തവണയും ജില്ലാ വർക്ക് എക്സ്പേരിയൻസ് ഒാവറോൾ ചാംമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടി

കുട്ടികളുടെ ഉൽപന്നങ്ങൾ

ശാസ്ത്രമേള 2018-19

ശാസ്ത്രമേള
ശാസ്ത്രമേള ഉദ്ഘാടനം
ശാസ്ത്രമേള ഉദ്ഘാടനം
ശാസ്ത്രമേള ഉദ്ഘാടനം
ശാസ്ത്രമേള എസ്. പി .സി ,എൻ .സി. സി കുട്ടികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ശാസ്ത്രമേള എസ്. പി .സി ,എൻ .സി. സി കുട്ടികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ശാസ്ത്രമേള എൻ .സി. സി കുട്ടികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
പനയോല കൊണ്ടുള്ള ഉല്പന്നങ്ങൾ
ശാസ്ത്രമേള മുള കൊണ്ടുള്ള ഉല്പന്നങ്ങൾ
ശാസ്ത്രമേള മുള കൊണ്ടുള്ള ഉല്പന്നങ്ങൾ
ശാസ്ത്രമേള മുത്ത് കൊണ്ടുള്ള ഉല്പന്നങ്ങൾ
ശാസ്ത്രമേള ബഡിങ് & ലയറിങ്
ശാസ്ത്രമേള ചിരട്ട കൊണ്ടുള്ള ഉല്പന്നങ്ങൾ
ശാസ്ത്രമേള ചിരട്ട കൊണ്ടുള്ള ഉല്പന്നങ്ങൾ
ശാസ്ത്രമേള ലെതർ ഉല്പന്നങ്ങൾ
ശാസ്ത്രമേള ലെതർ ഉല്പന്നങ്ങൾ
ശാസ്ത്രമേള തടി കൊണ്ടുള്ള ഉല്പന്നങ്ങൾ
ശാസ്ത്രമേള തടി കൊണ്ടുള്ള ഉല്പന്നങ്ങൾ
ഗണിത ശാസ്ത്രമേള
വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്
ശാസ്ത്രമേള അഗർബത്തി നിർമാണം
ശാസ്ത്രമേള അഗർബത്തി നിർമാണം
വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്
ഫാബ്രിക് പെയിന്റിംഗ്
സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രമേള നദി ഉത്ഭവം(സ്റ്റിൽ മോഡൽ)
സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രമേള നദി ഉത്ഭവം(വർക്കിങ് മോഡൽ)
സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രമേള ഇന്ത്യയിലെ പുണ്യ നദികൾ(വർക്കിങ് മോഡൽ)
വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് പാവ നിർമ്മാണം
പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് കൊണ്ടുള്ള ഉല്പന്നങ്ങൾ
പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് കൊണ്ടുള്ള ഉല്പന്നങ്ങൾ
ശാസ്ത്രമേള പാചകം
ശാസ്ത്രമേള പാചകം
ശാസ്ത്രമേള ഉച്ചഭക്ഷണംശാസ്ത്രമേള അഗ്രികൾച്ചർ &ഒർഗാനിക്ക് ഫാമിങ്(സ്റ്റിൽ മോഡൽ)
ശാസ്ത്രമേള
സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രമേള (വർക്കിങ് മോഡൽ )
ശാസ്ത്രമേള
ശാസ്ത്രമേള
ശാസ്ത്രമേള
ശാസ്ത്രമേള മുത്ത് കൊണ്ടുള്ള ഉല്പന്നങ്ങൾ
ശാസ്ത്രമേള ബഡിങ് & ലയറിങ്
ശാസ്ത്രമേള
ശാസ്ത്രമേള അഗ്രികൾച്ചർ & ഒർഗാനിക്ക് ഫാമിങ്
ശാസ്ത്രമേള
ശാസ്ത്രമേള
ശാസ്ത്രമേള
ശാസ്ത്രമേള ഹോം സെക്ക്യുരിറ്റി
ശാസ്ത്രമേള
ശാസ്ത്രമേള ചോക്ക് നിർമ്മാണം
ശാസ്ത്രമേള ചോക്ക് നിർമ്മാണം
ഡിസ്ട്രിക്ട് സാമുഹ്യശാസ്ത്ര മേള

ഡിസ്ട്രിക്ട് സാമുഹ്യശാസ്ത്ര മേള
ഡിസ്ട്രിക്ട് സാമുഹ്യശാസ്ത്ര മേള
ഡിസ്ട്രിക്ട് സാമുഹ്യശാസ്ത്ര മേള
ഡിസ്ട്രിക്ട് സാമുഹ്യശാസ്ത്ര മേള
ഡിസ്ട്രിക്ട് സാമുഹ്യശാസ്ത്ര മേള
ഡിസ്ട്രിക്ട് സാമുഹ്യശാസ്ത്ര മേള
ഡിസ്ട്രിക്ട് സാമുഹ്യശാസ്ത്ര മേള
ഡിസ്ട്രിക്ട് സാമുഹ്യശാസ്ത്ര മേളസംസ്ഥാനസാമുഹ്യ ശാസ്ത്ര മേള


സംസ്ഥാന സാമുഹ്യശാസ്ത്ര മേള
സംസ്ഥാന സാമുഹ്യശാസ്ത്ര മേള
സംസ്ഥാന സാമുഹ്യശാസ്ത്ര മേള
സംസ്ഥാന സാമുഹ്യശാസ്ത്ര മേള
പത്ര റിപ്പോർട്ട്

ഡിസ്ട്രിക്ട് വർക്ക്എക്സ്പീരിയൻസിന് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് വാങ്ങിയ കുട്ടികൾ
സംസ്ഥാന വർക്ക്എക്സ്പീരിയൻസിന് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് വാങ്ങിയ കുട്ടികൾ (എച്ച് എസ് എസ് )
സംസ്ഥാന വർക്ക്എക്സ്പീരിയൻസിന് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് വാങ്ങിയ കുട്ടികൾ (എച്ച് എസ് )കുട്ടികളുടെ സൃഷ്ടികൾ

കുട്ടികളുടെ സൃഷ്ടികൾ( ത്രഡ് പാറ്റേൺ )
കുട്ടികളുടെ സൃഷ്ടികൾ( ത്രഡ് പാറ്റേൺ )
കുട്ടികളുടെ സൃഷ്ടികൾ( ത്രഡ് പാറ്റേൺ )
കുട്ടികളുടെ സൃഷ്ടികൾ( ത്രഡ് പാറ്റേൺ )
കുട്ടികളുടെ സൃഷ്ടികൾ( ത്രഡ് പാറ്റേൺ )