എ.ഡി.എൽ.പി.എസ് കൊരഞ്ഞിയൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/വൃത്തി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
വൃത്തി

എന്നും നമ്മൾ കുളിച്ചിടണം
നല്ലത് മാത്രം കഴിച്ചിടണം
ഭക്ഷണമെല്ലാം മൂടിവെക്കൂ
അസുഖം വരാതെ ശ്രദ്ധിച്ചിടൂ
രണ്ടു നേരവും പല്ലു തേക്കണം
പല്ലുകൾ നമ്മുടെ മുത്തല്ലേ
കൈകഴുകേണം കഴിക്കും മുൻപ്
വീടിന് ചുറ്റും വെള്ളം നിന്നാൽ
കൊതുകുകൾ വന്ന് മുട്ടയിടും
നമുക്ക് അസുഖം വന്നീടും
വ്യത്തിയുള്ള വീടും നാടും
നമ്മുക്ക് നൽകും ആരോഗ്യം
 

നൂറ ഉസ്മാന്
3 A എ.ഡി.എൽ.പി.എസ് കൊരഞ്ഞിയൂർ
ചാവക്കാട് ഉപജില്ല
തൃശ്ശൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sunirmaes തീയ്യതി: 20/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത