സഹായം Reading Problems? Click here


എ.കെ.എൻ.എം.എം.എ.എം.എച്ച്.എസ്. കാട്ടുകുളം/അക്ഷരവൃക്ഷം/Cleanliness is Godlines

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Cleanliness is Godlines


 A long time ago in a forest,there lived two rabbits.They had a son named Chintu.He was a very lazy kid.They were very loving parents and followed good hygiene.But the only matter that worried them was laziness of their kid.Chintu disliked to take shower.He hated to remain clean and hygiene.Every time the parent compelled him to maintain personal hygiene,he simply remained silent and still. Fed up with chintu's laziness, his parents decided to seek help from their dearest friend and also the wise elephant of forest Miss.Timothi.They explained Chintu's behaviour to Timothy.After thinking for a while she promised the rabbits, that she would bring an end to Chintu's laziness and their worries.She accompanied the rabbits to meet chintu.On reaching their house , without waiting for a moment,Timothy suddenly took some water from the nearby pond in her trunk and showered up on Chintu.Chintu became wet.He jumped up and down with joy .Now he understood the happiness in remaining clean and hygiene.After that Chintu never seemed to be lazy.He obeyed his parents by maintaining cleanliness .Chintu now realized the truth that "Cleanliness is the first step to remain healthy and active".

 

Akshayaraj
8A എ.കെ.എൻ.എം.എം.എ.എം.എച്ച്.എസ്. കാട്ടുകുളം
ചെർപ്പുളശ്ശേരി ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കഥ


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Latheefkp തീയ്യതി: 20/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കഥ