സഹായം Reading Problems? Click here


എൽ. എം. എൽ. പി. എസ്സ് അരിവാരിക്കുഴി/അക്ഷരവൃക്ഷം/Hygiene

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Hygiene

Hygiene is essential to lead a healthy life. There are many diseases all over the world. People who do not have hygiene will affect diseases easily. Presently the world is facing Corona . Covid is orginated in Wuhan a city in china. One of the main reason is lack of personal hygiene and in proper life style. Personal hygiene is essential to prevent infections diseases . Basic hygiene habits are

• Bath twice daily

• Wear clean clothes.

• Clothes should be dried and dried.

• Wash your hands with soap

ഹസ്ന എസ് എസ്
4 A എൽഎംഎൽപിഎസ് അരിവാരിക്കുഴി
കിളിമാനൂർ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
ലേഖനം


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Manu Mathew തീയ്യതി: 06/ 05/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - ലേഖനം