എൽ.എഫ്.ജി.എച്ച്.എസ്സ്,കാഞ്ഞിരമറ്റം/മറ്റ്ക്ലബ്ബുകൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
  • കെ.സി. എസ് . എൽ
DCL KCSL സംമ്മാനങ്ങൾ

DCL KCSL DCL.KCSL എന്നീ സംഘടനകൾ കുട്ടികളുടെ കലാ- സാഹിത്യ അദ്ധ്യത്മിക പരിപോഷണം നടത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സി.ലിറ്റി SABS . എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും കൗൺസിലിങ്ങിനായി സ്കൂളിൽ എത്തുന്നു. DCL ഐക്യൂ സ്കോളർഷിപ്പിന് കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകം പരിശീലനം നൽകിവരുന്നു. ധാരാളം കുട്ടികൾ സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹരാകുന്നുണ്ട്. KCSL കലാമേളയിൽ ഈ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ രൂപതയിൽ മുൻപന്തിയിൽ ആണ്.

KCSL ശാഖാ ഉദ്ഘാടനം


KCSL കളറിങ്ങ് മത്സരം

KCSL കളറിങ്ങ് മത്സരം
KCSL കളറിങ്ങ് മത്സരം
KCSL കളറിങ്ങ് മത്സരം
KCSL കളറിങ്ങ് മത്സരം
KCSL കളറിങ്ങ് മത്സരം
KCSL കളറിങ്ങ് മത്സരം
  • റോഡ് സേഫ്റ്റി ക്ലബ്
റോഡ് സുരക്ഷ പരിശീലനം

Trafic നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകിവരുന്നു.

  • വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ലാബ്

കുട്ടികളുടെ കരകൗശലവേലകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഈ ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഉപജില്ലാ, ജില്ലാ മത്സരങ്ങളിൽ ഉന്നതവിജയും നേടിവരുരുന്നു. Upവിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് 10 കുട്ടികൾക്കും HS വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് 20കുട്ടികൾക്കും മത്സര ഇനങ്ങളിൽ പരിശീലനം നൽകിവരുന്നു

  • ഹെൽത്ത് ക്ലബ്
Dry day
യോഗാപരിശീലനം

കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷക്കായി പോഷകാഹാരം നൽകിവരുന്നു. Dry day നടത്തുന്നു. ഹെൽത്ത് നേഴ്സ്സിന്റെ നേതൃത്ത്വത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സയും ബോധവൽക്കരണക്ലാസ്സുകൾ നൽകുന്നു.

അഡാർട്ട് ക്ലബ്ബ് ഉദ്ഘാടനം