എസ് കെ വി എച്ച് എസ് കുട്ടമ്പേരൂർ/സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം/2023-24

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
SHREYA R,
HS Sanskrit വിഭാഗം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2023-24
SWATHIKA SANTHOSH,
HS Sanskrit വിഭാഗം സമസ്യാപൂരണം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2023-24


Results

Reg. No Code No. Name Class Event Code Event Name G P Remarks
3331 116 SHREYA R 8 802 Katharachana A 5
3330 107 SWATHIKA SANTHOSH 8 804 Samasyapooranam B 3