സഹായം Reading Problems? Click here


എസ്സ് എൻ യു പി എസ്സ് തേവലക്കാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ GO KORONA GO

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
GO CORONA GO

Korona Korona Go, I want to go to School.
Korona Korona Go, I want to go to Play.
Korona Korona Go, I want to go to Shopping.
Korona Korona Go, I want to go to Temple
Korona Korona Go, I want to go to many other programs......

 

SANMAYA SUNIL
3 E എസ്. എൻ. യു. പി. എസ്. തേവലക്കാട്
കിളിമാനൂർ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 24/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത