സഹായം Reading Problems? Click here


എച്ച്.എസ്. കൂടാളി/അക്ഷരവൃക്ഷം/മനുഷ്യനാകാം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മനുഷ്യനാകാം



"മനുഷ്യനേഷനോടരുളി തന്നെ ഒരു പറവയ്ക്കാനാവുമോ?
എനിക്കീ മഹി കാണാൻ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ ചിറകുവിടർത്താൻ
            ഈശൻ മാനവനോടോതി മനസ്സിൻ
            ചിറകുവിടർത്താത്തതെന്തേ നീ, ഭൂമിതൻ
            മനസ്സറിയാത്തതെന്തേ. ഭൂമിയെ തൊട്ടറിയാൻ,
            സ്വാതന്ത്ര്യം രുചിച്ചറിയാൻ മനുഷ്യനനാനുവാതം,
             മനുഷ്യനെയതിനാകു എന്നറിയൂ..
മനുഷ്യനേഷനോടാവശ്യപ്പെട്ടു എന്നെ ഒരു വൃക്ഷമാക്കാനാകുമോ ഈശാ !
എനിക്ക് തണലായിനിൽക്കാൻ , അന്യന്റെ പഷ്ണിയകറ്റാൻ
             ഈശൻ മാനവനോടരുളി എന്തെ നീ നിന്നെക്കാളപ് -
             തരിലാപ്തരായവർക്ക് തണലേകാൻ കൈതാങ്ങാ-
            വാൻ മടിക്കുന്നു, വിശപ്പകറ്റാൻ മറക്കുന്നു.
           അന്യർക്ക് തണലേകാൻ, വേരാകാൻ, പഷ്ണി -
           യകറ്റാൻ മനുഷ്യനനാനുവാദം, മനുഷ്യനെ -
          യതിനാകു എന്നറിയൂ..
മനുഷ്യനീശനേഷനോടരുളി തന്നെ
ഒരു പുഴയാകാനാകുമോ ഈശ !
എനിക്ക് മറ്റുള്ളവർതൻ ദാഹമകറ്റാൻ, ഭാവിതൻ രക്ഷയാ -കാൻ
          ഈശാനമാനവനോടോതി എന്തെ നീ സഹജീവിതൻ
         ഭാവിയെകുറിച്ച് വരുംതലമുറയെ കുറിച്ച് മറക്കുന്നു.
         നിൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരേട്‌ ഭാവിയിലെ ലോകത്തിനു-
        വേണ്ടി വയ്ക്കാൻ മറക്കുന്നു, ഭാവിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ,
        അന്യന്റെ ദാഹമകറ്റാൻ മനുഷ്യനനാനുവാദം, മനുഷ്യ -
        നാനാനുവാതം എന്നറിയൂ..
ഞാൻ എന്താകാനാണ് പ്രാപ്തനെന്ന് എന്നോട് അരുളു അങ്ങ് നീ ഈശ്വര എന്നൊരാവശ്യം മാനവനുയർത്തി
             ഈശാനത്തിന് ഉത്തരമരുളി നീ നിന്റെ മനസ്സിൽ
            അന്യർക്കുവേണ്ടി സ്ഥലമാനുവതിക്കൂ , തന്തേ-
            ജീവിതതിലല്പകാലം വരുംജീവനായി സഹജീവിക-
           ൾക്കായി നീക്കിവക്കു. മഹിതൻ മാനവൻതൻ
           സുഖദുഃഖമെന്തെന്നറിയുവാൻ നിസ്സഹായരാ-
         യവരുടെ വയറും മനസ്സുണ്ട് അന്നംകൊണ്ടും സ്നേ-
         ഹംകൊണ്ടും നിറക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. നീ മറ്റുള്ളവർത്തൻ
         മനസ്സിൻവീരാകു "
"നിന്നെ ഈശാനല്ല , മാനവൻ ഈഷനായി വാഴ്ത്തും
                              

 

അനന്യ എം എ
9ജി കൂടാളി എച്ച് എസ് എസ്
മട്ടന്നൂർ ഉപജില്ല
കണ്ണൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannans തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത