എം. എൻ. യു. പി. എസ്. നെടുമ്പായിക്കുളം/അക്ഷരവൃക്ഷം/ കൊറോണ-കവിത

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കൊറോണ-കവിത

കൈകോർക്കാൻ
പറ്റില്ല നമുക്ക് എന്നാൽ
മനസ്സ് കൊണ്ട് നാം
ഐക്യദാർഡ്യം പ്രഖ്യാപിക്കണം
വിപത്ത് നേരെപോവുകയും
അതിൻെ്റ മാരകത്വത്തിൽ നിന്ന്
മാറിയിരിക്കാം കൊറോണയ്ക്ക്
പിടികൊടുക്കാതെ നമുക്കും
മറ്റുള്ളവർക്കും പടരാതിരിക്കൻ
ഭരണകൂടപ്രഖ്യാപനങ്ങളോട്
ഐക്യധാർഢ്യമുള്ളവരാവാം

ആൻ മരിയ ജോൺസൻ
1 A എം. എൻ. യു. പി. എസ്. നെടുമ്പായിക്കുളം
കൊട്ടാരക്കര ഉപജില്ല
കൊല്ലം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Nixon C. K. തീയ്യതി: 19/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത