എം. എൻ. യു. പി. എസ്. നെടുമ്പായിക്കുളം/അക്ഷരവൃക്ഷം/ അകന്ന് ഇരിക്കാം തൽക്കാലം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
അകന്ന് ഇരിക്കാം തൽക്കാലം


അകന്ന് ഇരിക്കാം തൽക്കാലം

പിന്നെ അടുത്തിരിക്കാം വേണ്ടിട്ട്

പകർന്ന് ഇരുന്നൊരു രോഗമാണ്

കൈകൾ കഴുകാം നന്നായി

കരുത്താവാം ഒന്നായി

പുറത്ത് ഇറങ്ങാൻ നോക്കാതെ

അകത്ത് ഇരിക്കാം നമ്മുക്ക്

കൊറോണയെ നമ്മുക്ക് തുരത്തിടാം

കൊറോണയെന്ന രോഗത്തെ

ഓർമ്മകൾ ആക്കി മാറ്റിടാം

സ്റ്റെഫിൻ
1 A എം. എൻ. യു. പി. എസ്. നെടുമ്പായിക്കുളം
കൊട്ടാരക്കര ഉപജില്ല
കൊല്ലം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Nixon C. K. തീയ്യതി: 19/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത