എം.ഡി.സി.എം.എസ്സ്.എച്ച്.എസ്സ് ഇരുമാപ്രമറ്റം/VISIT OUR PHOTO GALLERY

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(എം.ഡി.സി.എം.എസ്സ്.എച്ച്.എസ്സ് എരുമാപ്രമറ്റം/VISIT OUR PHOTO GALLERY എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ട്രാഫിക് സുരക്ഷാ റാലി

ട്രാഫിക് സുരക്ഷാ റാലി

ട്രാഫിക് സുരക്ഷാ റാലി

Green club

Green club

Green club

Red Cross

Tour

Tour

Tour