സഹായം Reading Problems? Click here

ജി.എച്.എസ്.ആനക്കര/ പ്രാദേശിക പത്രം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
                       കിനാവുകള്‍

എല്ലാ മാസത്തിലും സ്കൂളില്‍ നിന്ന് പുറത്തിറക്കുന്നു വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ നേതൃത്ത്വത്തില്‍ വിതരണം ചെയ്യുകയും പെയ്യുന്നു സൃഷ്ടികള്‍ എഡിറ്റിംഗ് വര മുതലായവ നിര്‍വഹിക്കുന്നത് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളാണ് എല്ലാ ക്ലാസിലും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അവര്‍ തന്നെയാണ് അതിനുള്ള ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നത് പരസ്യം വഴിയാണ്. പ്രാദേശിക പത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഈ ലേഖനത്തെ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ ഈ വര്‍ഗ്ഗം സഹായിക്കുന്നു.