ചിത്രരചന മത്സരങ്ങൾ 2023-24

ചിത്രരചന HS General

601 - പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ് - HS General

602 - ജലച്ചായം - HS General

603 - എണ്ണച്ചായം - HS General

604 - കാർട്ടൂൺ - HS General

ചിത്രരചന HS Arabic

705 - അറബി പോസ്റ്റർ നിർമ്മാണം - HS Arabic

ചിത്രരചന HSS General

901 - പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ് - HSS General

902 - ജലച്ചായം - HSS General

903 - എണ്ണച്ചായം - HSS General

904 - കാർട്ടൂൺ - HSS General

905 - കൊളാഷ് - HSS General

"https://schoolwiki.in/index.php?title=SSK:2023-24/വര&oldid=2037800" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്