സെന്റ് എഫ്രേം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം/ഗണിത ക്ലബ്ബ്-17

< സെന്റ് എഫ്രേം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം

ഗണിത ക്ലബ്ബ്

  • ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ താൽപര്യം വളർത്തുവാൻ ഈ ക്ലബിലൂടെ സാധിക്കുന്നു.
  • ശ്രീ. മൈക്കിൾ സിറിയക് ഗണിത ക്ലബ്ബിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നു.