സംവാദം:ഗവ.എച്ച്എസ്എസ് കാക്കവയൽ

Untitled

ചരിത്രം താളിൽ സ്കൂളിന്റെ ചരിത്രം മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു നല്ലത്--Haseenabasheer (സംവാദം) 20:37, 25 ഡിസംബർ 2021 (IST) സ്ക്കൂളിന്റെ പുതിയ ഫോട്ടോ ഉൾപ്പെടുത്താമായിരുന്നു

"ഗവ.എച്ച്എസ്എസ് കാക്കവയൽ" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.