സ്കൂൾസൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ലബ്ബുകൾചരിത്രംഅംഗീകാരം
  • 2016-17 അദ്ധ്യയന വർഷത്തിൽ വിദ്യാലയം ഏറ്റെടുത്ത പ്രവർത്തനമായ Easy English കൊയിലാണ്ടി ഉപജില്ലയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച തനത് പ്രവർത്തനമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
  • 2022-23 സബ്ജില്ലാ തല കലോത്സവത്തിൽ നാലാം സ്ഥാനം
  • 2023-24 ൽ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ വിദ്യാലയത്തിൻ്റേത് മികച്ച ശുചിത്വ റിപ്പോർട്ട് ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു