ഫലകം:പ്രധാനതാൾ-വിദ്യാലയം

Photo Icon.svg ഈ വിദ്യാലയത്തെ പരിചയപ്പെടാം
G.B.H.S.S. CHAVARA

ജി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചവറ

കൊല്ലം നഗരത്തിൽചവറ സബ്ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സ൪ക്കാർ വിദ്യാലയമാണ് ജി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചവറ.ശതാബാദിയുടെ നിറവിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ സ്കൂൾ ആദ്യം സംസ്കൃതം സ്കൂളായും പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളായും അറിയപ്പെട്ടു .

തിരഞ്ഞെടുത്ത വിദ്യാലയങ്ങൾImage-icon.svg
തിരഞ്ഞെടുത്ത വിദ്യാലയങ്ങൾ
തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന വിദ്യാലയങ്ങൾImage-Folder.svg
തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന വിദ്യാലയങ്ങൾ