ഹൈടെക് സൗകര്യങ്ങൾ

സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ ഹൈടെക് സജ്ജീകരണം

ഹൈടെക് സജ്ജീകരണത്തോടുകൂടിയ മൾട്ടീമീഡിയ ക്ലാസ് റൂം

കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്

ചിത്രശാല