ജി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മലപ്പുറം/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്

ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ

ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തന‍ങ്ങൾ
‌ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് ക്ലബ്ബിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് ആനിമേഷൻ , ഡിജിറ്റൽ പെയിൻറിംഗ് , മൊബൈൽ ആപ്പ് , മലയാളം കംമ്പ്യൂട്ടിംഗ് , ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നിവയിൽ പരിശീലനം നൽകി വരുന്നു