ജി.എൽ.പി.എസ് തരിശ്/അക്കാദമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ

  • ഓരോ കുട്ടിക്കും അക്കാദമികമാസ്റ്റർ പ്ലാൻ
എല്ലാ ക്ലാസിലെയും കുട്ടികൾക്ക് പഠന നിലവാരംകൃത്യമായി അളക്കാൻ ഓരോ ക്ലാസും  അക്കാദമികമാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി
  • ദിവസവും മോർണിംഗ് എസ് ആർ ജി
     ഓരോ ക്ലാസിൻറെ അവലോകനം
പ്ലാനിംഗ്
ക്ലാസിൻറെ നൂതനാശയങ്ങൾ
  • വ്യത്യസ്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പങ്കു വെക്കൽ
  • ഒരുദിനം ഒരുകഥ,എല്ലാകുട്ടികൾക്കുംപ്രിൻറട് മാഗസിൻ