സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച്സൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ലബ്ബുകൾചരിത്രംഅംഗീകാരങ്ങൾ
  • ബേഡഡുക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിർമിച്ചുനൽകിയ അടുക്കള.
  • MLA ഫണ്ടിൽനിന്നും അനുവദിച്ച നൽകിയ രണ്ട് പുതിയ ക്ലാസ്മുറികൾ.
  • രണ്ട് ശുചിമുറികൾ
  • ഒരു കിണർ
  • ഒരു കുഴൽ കിണർ
  • മഴവെള്ള സംഭരണി