"ജി.എം.യു.പി.എസ്. ചിറയിൽ" എന്ന താളിന്റെ നാൾവഴി

വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒത്തുനോക്കാൻ: ഒത്തുനോക്കേണ്ട പതിപ്പുകൾക്കൊപ്പമുള്ള റേഡിയോ ബട്ടൺ തിരഞ്ഞെടുത്ത് "തിരഞ്ഞെടുത്ത പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുക" എന്ന ബട്ടൺ ഞെക്കുകയോ എന്റർ കീ അമർത്തുകയോ ചെയ്യുക.

സൂചന: (ഇപ്പോൾ) = നിലവിലുള്ള പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (മുമ്പ്) = തൊട്ടുമുൻപത്തെ പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (ചെ.) = ചെറിയ തിരുത്ത്.

24 മാർച്ച് 2024

22 മാർച്ച് 2024

28 ഫെബ്രുവരി 2024

28 ഒക്ടോബർ 2023

13 മാർച്ച് 2022

10 മാർച്ച് 2022

30 സെപ്റ്റംബർ 2020

28 സെപ്റ്റംബർ 2020

26 സെപ്റ്റംബർ 2017

21 ജനുവരി 2017

5 ജനുവരി 2017

"https://schoolwiki.in/ജി.എം.യു.പി.എസ്._ചിറയിൽ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്