ഗവ. യു പി എസ് കുറുമശ്ശേരി/പ്രമുഖരുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ

നിലവിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചുളള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല