ഗവ. യു പി എസ് കുറുമശ്ശേരി/തിരികെ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് 21

നിലവിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചുളള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല