എൻ്റെ ഗ്രാമം പദ്ധതിയിൽ സ്കൂൾ പരിധിയിലുള്ള പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തെ കണ്ടെത്തി സഹായം നൽകി വരുന്നു.