എസ്സ കെ വി ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ്സ് പെരുന്തുരുത്ത്/ഹൈടെക് വിദ്യാലയം

ഹൈടെക് സൗകര്യങ്ങൾ

  • പ്രൈമറി വിഭാഗത്തിന് അനുയോജ്യമായ മൾട്ടിമീഡിയ റൂം
  • മൾട്ടിമീഡിയ ഹാൾ

ചിത്രശാല