സ്കൂൾസൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ലബ്ബുകൾചരിത്രംഅംഗീകാരം

കളിസ്ഥലം

ര്േോതകരതോേ്തകേോ് ോേികതലോേതകിോേ േോ്തകലോേതകിലോേത ോേത്സേതോരി തകലിതകോേരി ോതേിരോേരിതകേോരിദ

ലൈബ്രറി

ഹഗുഗഹുദഹുഹുകരുഹകുഹകഗുഗഹുദഹഗുദഹു ദഗപദഗപദഗപബ ഹഗഹുഗഹുഗഹുഗഹ

കഞ്ഞിപ്പുര

ഹഗുഗഹുഗഹുഗഹുഗഹുഗഹുഗഹുഗഹു ുനബഹിഹബവഹുൂ൭ഗഹ

ഗണിത ലാബ്

ഹഗുഗഹുഗഹുരുകഹഗ പരുരപുരപനപരന