ഉപയോക്താവ്:New user message

പുതിയ ഉപയോക്താക്കളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്വാഗതസംഘം താളാണിത്. പുതിയ ഉപയോക്താക്കളുടെ സംശയങ്ങൾ ഈ താളിന്റെ സംവാദം താളിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്.

യൂസർമാർ അവരവരുടെ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ മാത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്യുക

സ്‌കൂളിന്റെ ചിത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് പ്രധാനതാളിൽ വരുന്നില്ലലോ?എങ്ങിനെ അത് ചെയ്‌യാൻ പറ്റും --ജി എൽ പി എസ് ഈസ്റ്റ് ചാലക്കുടി--

വിജയൻ മാഷിനു വിളിച്ചാൽ എല്ലാം ശരിയാകും