സഹായം Reading Problems? Click here


സെന്റ് ജോൺസ് എച്ച് എസ് എസ് പറപ്പൂർ/Recognition

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

SSLC റിസൾട്ട്

2013 -14 സ്കൂൾ sslc റിസൾട്ട് 277-274 98.9%.

214 -15 സ്കൂൾ sslc റിസൾട്ട് 262-260 99.2%

2015 -16 സ്കൂൾ sslc റിസൾട്ട് 289-286 99.8%

2016 -17 സ്കൂൾ sslc റിസൾട്ട് 289-286 92.8% 11 A PLUS

2017 -18 സ്കൂൾ sslc റിസൾട്ട്278-258 99.8% 13 A PLUS