സഹായം Reading Problems? Click here


സെന്റ് ജോസഫ്സ് ഗേൾസ് എച്ച് എസ് ചെങ്ങൽ/പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ജൂൺ 5 പരിസ്ഥിതിദിനം
വൃക്ഷതൈ നടൽ- ശ്രീ എം. പി ലോനപ്പൻ (പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് )
ശുചിത്വ മിഷൻ സന്ദേശ യാത്ര
പ്ലാസ്റ്റിക്ക് നിർമാജന ബോധവൽക്കരണം
എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വൃക്ഷതൈ വിതരണം

Wikipedia- 5.jpg

സ്കൂൾ ശുചീകരണം
ഒക്ടോബർ 2 സേവനവാരം