സഹായം Reading Problems? Click here


സെന്റ് എഫ്രേംസ് എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം / മാനേജ്മെന്റ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

സെന്റ് എഫ്രേം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം

മാനേജ്മെന്റ്

ക്രമനമ്പർ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി ഫോട്ടോ
1 Rev. Fr. Scaria Ethirett CMI School Manager
Fr-scaria-ethirett.jpg
2 Rev. Fr. Thomas Choolaparampil CMI Principal
Fr-thomas-choolaparampil.jpg
3 Sri. Jogy Philip Headmaster
Sri--jogy-philip.jpg
4 Rev. Fr. Saji Parakkadavil CMI Boarding Rector
Saji.jpg
5 Rev. Fr. Antony Kanjirathinkal CMI Sports Hostel Director
Frantony kanjirathinkal.jpg