സഹായം Reading Problems? Click here


അനുബന്ധ മാറ്റങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ നിന്നു കണ്ണി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താളുകളിൽ അവസാനമായി വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ പട്ടിക താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. (ഒരു വർഗ്ഗത്തിലെ താളുകൾ കാണാൻ വർഗ്ഗം:വർഗ്ഗത്തിന്റെ പേര് എന്ന് നൽകുക) ഈ പട്ടികയിൽ പെടുന്ന താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകൾ കടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക
13 ഓഗസ്റ്റ് 2022 17:19 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
താളിന്റെ പേര്:
ചുരുക്കെഴുത്തുകളുടെ പട്ടിക:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു

12 ഓഗസ്റ്റ് 2022

     16:07  (സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനരേഖ) [Vijayanrajapuram‎ (2×)]
     
16:07 സഹായം:തിരികെ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് 21 താളിന്റെ സംരക്ഷണതലം Vijayanrajapuram സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റി [തിരുത്തുക=സിസോപ്പുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സിസോപ്പുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) ‎
     
16:06 സഹായം:പ്രമുഖരുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ താൾ Vijayanrajapuram സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സിസോപ്പുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സിസോപ്പുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) ‎
     16:05  സഹായം:പ്രമുഖരുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ‎‎ 2 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +656 [Vijayanrajapuram‎ (2×)]
     
16:05 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -201 Vijayanrajapuram സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
16:03 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +857 Vijayanrajapuram സംവാദം സംഭാവനകൾ

11 ഓഗസ്റ്റ് 2022

     16:21  സഹായം:പ്രാദേശിക പത്രം മാറ്റംനാൾവഴി +604 Vijayanrajapuram സംവാദം സംഭാവനകൾ
     16:20  സഹായം:നാടോടി വിജ്ഞാനകോശം മാറ്റംനാൾവഴി +599 Vijayanrajapuram സംവാദം സംഭാവനകൾ
     13:29  സഹായം:എന്റെ ഗ്രാമം‎‎ 3 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +9,916 [Vijayanrajapuram‎ (3×)]
     
13:29 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +7,850 Vijayanrajapuram സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
13:28 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -14 Vijayanrajapuram സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎എന്റെ നാട്
     
13:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +2,080 Vijayanrajapuram സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎എന്റെ നാട്
(പു.)    12:47  സഹായം:പ്രമുഖരുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ‎‎ 2 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +989 [Vijayanrajapuram‎ (2×)]
     
12:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +877 Vijayanrajapuram സംവാദം സംഭാവനകൾ
(പു.)    
11:00 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +112 Vijayanrajapuram സംവാദം സംഭാവനകൾ 'താൾ തയ്യാറായി വരുന്നു.... കാത്തിരിക്കൂ . ---- SWHD' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു
     11:00  ഫലകം:Infobox School Projects മാറ്റംനാൾവഴി +601 Vijayanrajapuram സംവാദം സംഭാവനകൾ