സഹായം Reading Problems? Click here


ആവശ്യമുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ

താഴെക്കൊടുക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ നിലവിലില്ലെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലായി നിലവിലില്ലാത്ത എന്നാൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ വർഗ്ഗം:പ്രമാണത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനരഹിതമായ കണ്ണി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന താളുകൾ എന്ന താളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. പ്രമാണം:PD-icon.svg‏‎ (5,545 കണ്ണികൾ)
 2. പ്രമാണം:Cc-by white.svg‏‎ (3,124 കണ്ണികൾ)
 3. പ്രമാണം:Heckert GNU white.svg‏‎ (2,650 കണ്ണികൾ)
 4. പ്രമാണം:DSC02325.JPG‏‎ (323 കണ്ണികൾ)
 5. പ്രമാണം:Star half.svg‏‎ (168 കണ്ണികൾ)
 6. പ്രമാണം:.jpg‏‎ (115 കണ്ണികൾ)
 7. പ്രമാണം:Ambox warning pn.svg‏‎ (104 കണ്ണികൾ)
 8. പ്രമാണം:Malayalam Wikipedia to Commons.svg‏‎ (88 കണ്ണികൾ)
 9. പ്രമാണം:PDmaybe-icon.svg‏‎ (86 കണ്ണികൾ)
 10. പ്രമാണം:.png‏‎ (52 കണ്ണികൾ)
 11. പ്രമാണം:NotCommons-emblem-copyrighted.svg‏‎ (39 കണ്ണികൾ)
 12. പ്രമാണം:40429.jpg‏‎ (33 കണ്ണികൾ)
 13. പ്രമാണം:1‏‎ (20 കണ്ണികൾ)
 14. പ്രമാണം:Olshaji.jpg‏‎ (19 കണ്ണികൾ)
 15. പ്രമാണം:Questionmark copyright.svg‏‎ (17 കണ്ണികൾ)
 16. പ്രമാണം:Oklhaji.jpg‏‎ (16 കണ്ണികൾ)
 17. പ്രമാണം:Red copyright.svg‏‎ (16 കണ്ണികൾ)
 18. പ്രമാണം:Jpg‏‎ (15 കണ്ണികൾ)
 19. പ്രമാണം:രാമചന്ദ്രവിലാസം ഡിജിറ്റലൈസേഷൻa.JPG‏‎ (14 കണ്ണികൾ)
 20. പ്രമാണം:Question book-3.svg‏‎ (13 കണ്ണികൾ)
 21. പ്രമാണം:Template-info.svg‏‎ (13 കണ്ണികൾ)
 22. പ്രമാണം:ഹരിത പരിസ്ഥിതി.17462-10.jpg‏‎ (13 കണ്ണികൾ)
 23. പ്രമാണം:രാമചന്ദ്രവിലാസം ഡിജിറ്റലൈസേഷൻb.JPG‏‎ (12 കണ്ണികൾ)
 24. പ്രമാണം:സ്റ്റുഡന്റ് ഐടി കോർഡിനേറ്റർ പരിശീലനംb.JPG‏‎ (10 കണ്ണികൾ)
 25. പ്രമാണം:രാമചന്ദ്രവിലാസം പദ്ധതി താൾ.png‏‎ (10 കണ്ണികൾ)
 26. പ്രമാണം:Kerala locator map.svg‏‎ (9 കണ്ണികൾ)
 27. പ്രമാണം:Information icon4.svg‏‎ (9 കണ്ണികൾ)
 28. പ്രമാണം:Red pog.svg‏‎ (9 കണ്ണികൾ)
 29. പ്രമാണം:School‏‎ (8 കണ്ണികൾ)
 30. പ്രമാണം:Zde.gif‏‎ (6 കണ്ണികൾ)
 31. പ്രമാണം:Fair use movie poster.svg‏‎ (6 കണ്ണികൾ)
 32. പ്രമാണം:Photo‏‎ (6 കണ്ണികൾ)
 33. പ്രമാണം:Okshaji.jpg‏‎ (6 കണ്ണികൾ)
 34. പ്രമാണം:.jpeg‏‎ (6 കണ്ണികൾ)
 35. പ്രമാണം:I‏‎ (6 കണ്ണികൾ)
 36. പ്രമാണം:...........................jpg‏‎ (6 കണ്ണികൾ)
 37. പ്രമാണം:ചിത്രം‏‎ (6 കണ്ണികൾ)
 38. പ്രമാണം:/home/glps-kuttianchal/Desktop/GLPS50‏‎ (5 കണ്ണികൾ)
 39. പ്രമാണം:Ambox warning yellow.svg‏‎ (5 കണ്ണികൾ)
 40. പ്രമാണം:School-‏‎ (5 കണ്ണികൾ)
 41. പ്രമാണം:Example.ogg‏‎ (5 കണ്ണികൾ)
 42. പ്രമാണം:G‏‎ (5 കണ്ണികൾ)
 43. പ്രമാണം:Ambox warning blue.svg‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 44. പ്രമാണം:.JPG‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 45. പ്രമാണം:GFDL yellow.png‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 46. പ്രമാണം:CCBYSA yellow.png‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 47. പ്രമാണം:Kpy111.jpg‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 48. പ്രമാണം:കെ.ജി.എം.എസ്.യു.പി.സ്കൂൾ.jpg‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 49. പ്രമാണം:Kpy147.jpg‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 50. പ്രമാണം:36028lk1.jpg‏‎ (4 കണ്ണികൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:ആവശ്യമുള്ള_പ്രമാണങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്