സഹായം Reading Problems? Click here


നല്ലൂർ നാരായണ എൽ പി ബേസിക് സ്കൂൾ, ഫറോക്ക്/വിദ്യാരംഗം‌-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

വിദ്യാരംഗം

സ്കൂളില് വിദ്യാരംഗം ക്ലബ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. പി കെ പ്രസീത ടീച്ചറാണ് ക്ലബിന്റെ കണ്വീനര് വിദ്യാരംഗം സാഹിത്യ ശില്പശാലയില് മുന് വര്ഷം പങ്കെടുത്തിരുന്നു.