സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ്. വലിയതുറ/ഗ്രന്ഥശാല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

സ്കൂൾ ലൈബ്രറി ൽ 6000 പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ട്. 3 വർത്തമാനപത്രങ്ങളും 8 പെരിയോഡിക്കൽസ് ഉം ഉണ്ട്. ലൈബ്രറി യുടെ ചാർജ് ഹൈ സ്കൂൾ അസിസ്റ്റന്റ് ആയ ശ്രീമതി.ജയ ഷീജ ടീച്ചർ നു ആണ്. കൂടാതെ 8,9 ,10 ക്ലാസ് കളിൽ ക്ലാസ് ലൈബ്രറി ഉം ഉണ്ട് .ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിച്ചിട്ടുള്ള ലൈബ്രേറിയൻ ഉണ്ട്.