സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് മീനങ്ങാടി/സ്കോളർഷിപ്പുകൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

എൻ.എം.എം.എസ്./എൻ.ടി.എസ്.ഇ. സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷകൾ

സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന സമർത്ഥരായ വിദ്യാർത്ഥിക ൾക്കു വേണ്ടി നടത്തുന്ന എൻ.എം.എം.എസ്./എൻ.ടി.എസ്.ഇ. പരീ ക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുന്നവർക്ക് രക്ഷിതാക്കളുടെ സഹായത്തോടെ പ്രഗ ത്ഭരായ പരിശീലകരെ ഉപയോഗിച്ച് പരിശീലനം നൽകി. ഇതിൻറെ ഫലമായി രണ്ടു വർഷങ്ങളിലായി 6 പേർക്ക് എൻ.എം.എം.എസ്./ എൻ.ടി.എസ്.ഇ. സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിച്ചു. ഇവർക്ക് 12000/- രൂപ വീതം ഓരോ വർഷവും സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിച്ചുവരുന്നു. ഇ. മുസ്തഫ മാസ്റ്റർ, ടി. സുലൈമാൻ, പി.ആർ. ദിവ്യ എന്നിവർ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ജൂലൈ മുതൽ നവംബർ വരെയാണ് പരി ശീലനം നടത്തിയത്. ഈ വർഷം എസ്.എസ്. എൽ.സി. പരീക്ഷ എഴുതുന്ന മിടുക്കരായ 39 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എൻ.ടി.എസ്.ഇ. പരീക്ഷയിൽ പ്രത്യേക പരിശീല നം നൽകി. എൻ.ടി.എസ്.ഇ. പരീക്ഷയ്ക്ക് സജ്ജരാക്കാൻ ജില്ലയിലെ വിദഗ്ധരായ പരിശീലകരെ പി.ടി.എ.യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ടെത്തി ഒഴിവുദിനങ്ങളിൽ അവരുടെ സഹകരണത്തോടെ ചിട്ടയായി ക്ലാസ്സു കൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.

യു.എസ്.എസ്.

7-ാം ക്ലാസ്സിലെ മിടുക്കരായ കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകി അവരെ യു.എസ്.എസ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സജ്ജരാക്കുന്നു. പരി ശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഘുഭക്ഷണം പി.ടി. എ.യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു. നിരവധി വിദ്യാർത്ഥി കൾ ഈ പരിശീലനപരിപാടിയിൽ പങ്കാളികളായി. ഇതു കൂടാതെ, രക്ഷിതാക്കൾ ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള 'സ്നേഹപൂർവ്വം പദ്ധതിچ, 'ഒറ്റ പെൺകുട്ടി സ്കോളർഷിപ്പ്', ഇൻസ്പ യർ സ്കോളർഷിപ്പ്, ഇ-ഗ്രാൻറ്സ്, കെ.പി.സി.ആർ, മൗലാന സ്കോള ർഷിപ്പ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ സ്കോളർഷിപ്പുകളും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നേടിയെടുക്കുന്നതിന് പി.ടി.എ.യുടെ സഹകരണവും ലഭ്യമാകുന്നു.

സംസ്കൃത സ്കോളർഷിപ്പ്

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന സംസ്കൃതം സ്കോളർ ഷിപ്പ് പരീക്ഷാപരിശീലനം നടത്തിവരുന്നു. ഈ വർഷം ഹൈ സ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ 6 പേർ പരീക്ഷ എഴുതിയവരിൽ 5 പേർക്കും സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിച്ചു. കൂടാ തെ കാലടി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റി യുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനൗപചാരിക പഠന കേന്ദ്ര വും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ണ്ട്. സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും സംസ്കൃതപഠനത്തിൽ ഇവിടെ പരിശീലനം നൽകിവരുന്നു. ജില്ല യിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അനുമോദന പരിപാടി നടത്തി. ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീമതി കെ.ബി. നസീമ മുഖ്യാതിഥികളായിരുന്നു.

15048sk.png

യു.പി. വിഭാഗത്തിലും, എച്ച്.എസ്. വിഭാഗത്തിലും, എച്ച്.എസ്.എസ്. വിഭാഗത്തിലും ഒട്ടേറെ പ്രതിഭകൾക്ക് സംസ്കൃത സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.എൻഡോവുമെൻറുകൾ

എല്ലാവർഷവും എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ്ടു പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടുന്നവരെ എൻഡോവ്മെൻറ് നൽകി ആദരിച്ചുവരുന്നു. എൻഡോവ്മെൻറ് നൽകുന്നതിനുവേണ്ടി വ്യക്തികളെയും, സ്ഥാപന ങ്ങളെയും കണ്ടെത്താൻ പി.ടി.എ. നേതൃത്വം നൽകുന്നു. സുൽത്താൻ ബത്തേരി സബ്ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ഏറ്റ വും കൂടുതൽ പോയിൻറ് നേടുന്ന വിദ്യാലയത്തിനുള്ള കല്ലട മാധവൻ സ്മാരക എവറോളിംഗ് ട്രോഫി ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ പി.ടി.എ. അംഗമാണ് സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

പൊതുപരീക്ഷാ റിസൾട്ട് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ

എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ് ടു റിസൾട്ട് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന മാസം തന്നെ പ്രഭാത-സായാഹ്ന ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്നു. കൂടാതെ എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾക്ക് 2 മാസം മുമ്പുതന്നെ പകൽക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. എസ്.ടി. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ റിസൾട്ട് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ രാത്രിക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനു വേണ്ടി പി.ടി.എ. പൂർണസഹകരണം നൽ കുന്നു. ഹയർ സെക്കണ്ടറി തലത്തിൽ വയനാട് ജില്ലയിൽ പ്രത്യേക പഠന രാത്രികാലക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഏക വിദ്യാലയം മീന ങ്ങാടി ഗവ. ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളാണ്. ഇതിന് പി.ടി.എ നൽ കുന്ന സഹകരണം നിസ്സീമമാണ്.

15048st.jpg
15048st1.jpg