സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ.എച്ച്.എസ്. എസ്.അഞ്ചാലുംമൂട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ The flower

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
The flower

I woke up, early in the morning,
Just to see you bloom, my darling
The way you blooms into a flower,
Honey, it makes my day
I am awake at this time,
It's for you, just to see you bloom.
You're the reason behind my smile,
You're the reason behind everyone's smile.
You please everyone.
One day, my dear, I swear
I'll make others smile,
Just like the way you make me smile
 


Eridya Suresh
8 I ഗവ.എച്ച്.എസ്. എസ്.അഞ്ചാലുംമൂട്
കൊല്ലം ഉപജില്ല
കൊല്ലം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannans തീയ്യതി: 09/ 10/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത